Ugrás a tartalomra

Aktuális pályázati lehetőségek

2012.07.26.

Pályázati kiírás megnevezése Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések
ÉAOP-5.1.1/D-12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Jelen felhívás keretében kizárólag az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő települési önkormányzatok (GFO 321) jogosultak pályázat benyújtására:
 -     Az Észak-alföldi régió 2004. évi  CVII. tv. által nevesített  kistérségek székhely települései vagy jogszabályban kijelölt járási székhely települései, vagy amelyek lakónépessége  a  „Magyar  Köztársaság  Helységnévkönyv,  2011.  január  1.” alapján eléri a 10 000 főt
-     Városi, de nem megyei jogú városi jogállással rendelkeznek
-     Jelen    pályázati    felhívás    benyújtási    határidejének    időpontjában    nem rendelkeznek    érvényben    lévő    kötelezettségvállalással    vagy    támogatási szerződéssel  a „Funkcióbővítő  integrált  települési  fejlesztések”  c., ÉAOP-2007-5.1.1/D,  ÉAOP-2009-5.1.1/D  vagy  ÉAOP-2009-5.1.1/G  kódszámú  pályázati felhívás keretében támogatást nyert projekttel kapcsolatban.
 
A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek:
-         Városfejlesztő társaság
-         A pályázó településén működő önkormányzati intézmények,
-         A pályázó településen található központi költségvetési szervek és intézményeik
-         Nonprofit szervezetek
-         Társasházak, lakásszövetkezetek
-         Nonprofit gazdasági társaság
-         Szövetkezetek
-         Állami gazdálkodó szervezet, állami vállalat
-         Kis- és középvállalkozások valamint önálló vállalkozó
            Magyar Közút Nzrt.
            Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
 
Pályázat célja
A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik.
Támogatható tevékenység 1.) Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA):
Kereskedelmi, gazdasági szereplők (célzottan a KKV szektor) ösztönzése az önkormányzattal való szerves együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva.
2.) Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA):
A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése
3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA):
Az élhető város vagy városrész központi területek megteremtése, a városépítészet és az épített környezet minőségének fejlesztése.
4.) Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA):
A közszféra ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítését támogató fejlesztések
 
Kiegészítő tevékenységek:
- Barnamezős területek funkcióváltással történő fejlesztése elsősorban települési alközpontok kialakításához, megerősítéséhez kapcsolódóan
- Kizárólag a projekt keretében létrehozott új, vagy fejlesztéssel, beruházással érintett meglévő létesítmények megközelíthetőségének javítása, vagy az akcióterületen belül meghatározó közterületek gépjárműforgalom okozta környezeti terhelés csökkentése és kapcsolódóan a gyalogos közlekedés viszonyainak javítása érdekében
- Korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése
- A bel- és csapadékvíz elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése
- közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása
- A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló fejlesztések.
- A közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló fejlesztések.
- Tárgyi eszköz beszerzése
Igényelhető támogatás Központi költségvetési szerv és települési önkormányzat projektgazdák esetén az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 100%-a.
A tevékenységek támogatása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek arányában a következő:
 • regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység esetén: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. § (1) és (2) bekezdései szerinti mérték szerinti mérték (ún. támogatási térkép): 50%, KKV esetén 50%+20% kisvállalkozás vagy 50%+10% középvállalkozás esetén.
 • kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%.
 • csekély összegű támogatással támogatott tevékenység: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) és (2) bekezdései szerinti mérték (ún. támogatási térkép): 100%.
 • nem állami támogatással támogatott, közcélú tevékenység esetén: 100%.

Összege:
10 000 fő alatti város: minimum 100 millió Ft, maximum 300 millió Ft
10 000 fő és ennél népesebb város: minimum 100 millió Ft, maximum 450 millió Ft

Benyújtási határidő 2012. október 15.- 2013. január 15.

2012.07.26.

Pályázati kiírás megnevezése Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása 
a hátrányos helyzetű kistérségekben
TÁMOP- 3.3.8.B-12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak az alábbi nevelési-oktatási intézmények:
a)  óvoda; 
b)  általános iskola; 
c)   szakiskola; 
d)  gimnázium, szakközépiskola; 
e)  alapfokú művészetoktatási intézmény;
f)   diákotthon és kollégium valamint.
Jelen pályázat kiírásban projektgazda kizárólag a 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. sz.  mellékletében  meghatározott  hátrányos  helyzetű,  illetve  leghátrányosabb  helyzetű kistérségek  valamelyikében  működő  szervezet,  intézmény  vagy  annak  fenntartója  lehet, valamint   olyan   székhelyintézmény,   amelynek   tagintézménye   a   fent   meghatározott
kistérségek valamelyikében működik és a tagintézmény a fejlesztésben érintett.
 
Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon közoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot,  ahol  a  nevelési-oktatási  intézményben  a  halmozottan  hátrányos helyzetű  gyermekek,  tanulók  aránya  a  2011-es  októberi  statisztikai  adatok alapján meghaladja a 15%-ot. 1 
 
Pályázat célja
A konstrukció alapvető célja, hogy a közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek/diákok,  tanulók  köztük  roma  gyermekek eredményes  nevelésére-oktatására,  támogassák  iskolai  sikerességüket  a  hátrányos helyzetű   és   leghátrányosabb  helyzetű   kistérségekben.
Támogatható tevékenység Pedagógiai módszerekben való megújulás
Együttműködések megerősítése
Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása
 
Óvodák esetén a fent felsorolt pontok mellett:
- A nevelő munkát közvetlenül segítő, a kötelezően előírt feletti alkalmazotti létszám bővítése a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek tartós óvodáztatása érdekében a szülők aktív bevonásával
- Szakmai   együttműködések   kialakítása   és   bővítése   a   halmozottan   hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek korai beóvodázása érdekében (pl.:védőnők, családsegítők bevonása);
 
Iskolák esetén a fent felsorolt pontok mellett:
- A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok kidolgozása és megvalósítása.
Igényelhető támogatás Mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Összege:  legalább  5.000.000  Ft,  de legfeljebb 30.000.000 Ft
Benyújtási határidő 2012.  szeptember  1-től  2012.  szeptember  30-ig

2012.07.26.

Pályázati kiírás megnevezése A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása –
Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos
Helyzetű kistérségekben
TÁMOP-3.3.9.C-12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Projektgazda  kizárólag  a  311/2007.  (XI.  17.)  Kormányrendelet  2.  sz.  mellékletében meghatározott   hátrányos   helyzetű,   illetve   leghátrányosabb   helyzetű   kistérségek valamelyikében  működő  szervezet,  intézmény  vagy  annak  fenntartója  lehet,  valamint olyan  székhelyintézmény,  amelynek  tagintézménye  a  fent  meghatározott  kistérségek valamelyikében működik és a tagintézmény a fejlesztésben érintett.
-     Egyéb egyesület (KSH 529);
-     Egyház (KSH 551)
-     Egyházi intézmény (KSH 553)
-     Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (KSH 555)
-     Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
-     Alapítvány (KSH 561 Közalapítvány, KSH 569 Egyéb alapítvány);
-     Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
 
Pályázat célja
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű,  köztük  a  roma  gyermekek  felzárkózási  esélyeinek  növelése,  az  oktatási esélykülönbségek  és  az  iskolai  lemorzsolódás  csökkentése.
Jelen  konstrukció  keretében  a  tanodai  programok  fejlesztése,  bővítése  és
megvalósítása  támogatható  a  hátrányos  helyzetű  és  leghátrányosabb  helyzetű kistérségekben.
Támogatható tevékenység 1., Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek
2., Előkészítés
3., Együttműködések, hálózatosodás, kapacitásfejlesztés
4., Gyermekek bevonása és benntartása a programban
5., Szociális hátrány kompenzálásával kapcsolatos tevékenységek
6., Fejlesztő, (egyéni) tanulást elősegítő, támogató, személyiségfejlesztő tevékenységek
7.,Eszközök beszerzése
Igényelhető támogatás A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. 
összege:  legalább  10.000.000  Ft,  de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet.
Benyújtási határidő szeptember  1-től  2012.  szeptember  30-ig

2012.07.25.

Pályázati kiírás megnevezése Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-
szakellátás fejlesztése
ÉAOP - 4.1.2/A - 12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak •     Helyi önkormányzatok (GFO 321);
•     Önkormányzati társulások:
•     Helyi   önkormányzatok,   önkormányzati   társulások   által   létrehozott   non-profit gazdasági  társaságok,  melyekben  az  önkormányzatok  többségi  tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 599),
•     kisebbségi önkormányzatok (GFO 371),
•     egyesületek (GFO 529)
•     egyházak (GFO 55)
•     alapítványok (GFO 56)
•     Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57),
•     egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59),
•     Központi   költségvetési   szerv   (GFO   31),   illetve   olyan   non-profit   gazdasági társaságok,    amelyekben    többségi    tulajdonrésszel    rendelkezik    a    központi költségvetési szerv (GFO 59) 
 
amelyek    tulajdonában,    vagy    vagyonkezelésében lévő ingatlanban az Eütv. 152.§ (1) bekezdés a –d.) 2 pontja  szerinti  valamely  feladatot  ellátó,  működési  engedéllyel  és  OEP  finanszírozási szerződéssel    rendelkező    egészségügyi    szolgáltató    működik,    vagy    a    projekt eredményeképpen működni fog.
 
Pályázat célja
A  konstrukció  célja,  hogy  a  lakosság  számára  hozzáférhetővé  váljanak  a  megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai.
Támogatható tevékenység A  meglévő,  működő  alapellátást szolgáló  háziorvosi  -  és  házi  gyermekorvosi  –  rendelőnek,  fogorvosi  és  védőnői,  iskola- egészségügyi     szolgáltatást     végző     rendelők,     egészségközpontok/egészségházak
infrastruktúrafejlesztése    akadálymentesítéssel,    energiahatékonysági    korszerűsítéssel egybekötve, illetve az eddig más célra használt ingatlanok átalakítása, indokolt esetben új épület létrehozásával.
1. Épület átalakítása, új építése, bővítése
2.Eszközbeszerzés: A működési engedélyben és OEP finanszírozási szerződésben foglalt    tevékenységek    végzéséhez    szükséges    minőségi    definitív    ellátás biztosításához  elengedhetetlen  műszer,  gép,  informatikai  és  egyéb  eszköz beszerzése,   mobil   eszközök   preferálása   mellett,
3.  A  hatályos  jogszabályoknak  megfelelő,  kötelezően  (minimálisan)  előírt
számú  parkoló-férőhely  és  akadálymentes  parkoló-férőhely  létesítése,
tervezői nyilatkozat alapján.
4. Udvarfelújítás; telekhatáron belüli külterület-rendezés; parkosítás.
 
„A” komponens 2. részcélja esetében ezen felül még:
1.   Képalkotó diagnosztika (ultrahang és röntgen) beszerzése kizárólag a járóbeteg-szakellátást integráló egészségház fejlesztés keretében.
Igényelhető támogatás Összege: minimum 10 millió Ft, maximum: 1. részcél esetén 60 millió Ft, 2. részcél estén 80 millió Ft  (opcionális elemek integrálásával 130 millió Ft)
Mértéke   a   projekt   összes elszámolható költségének 100 %-a.
Benyújtási határidő 2012. szeptember 17. – 2012. december 31.

2012.07.19.

Pályázati kiírás megnevezése Oktatási intézmények fejlesztése
ÉAOP-4.1.1/A-12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  (továbbiakban  Kt.)  és  a  nemzeti köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  2  §  3)  bekezdése  szerinti Magyarországon  bejegyzett  székhellyel  rendelkező  közoktatási  intézmények. Az  Észak-alföldi  Régióban  a  2012/2013  tanévben  (2012.  október  15.  előtt beadott   pályázatok   esetében   2011/2012.   tanév)   egy   feladatellátási   helyen minimum    24    osztályt    (1-8.    évfolyam)    működtető    (OSA2FELH    a02t53) feladatellátási helyek támogathatóak.
 
Pályázat célja
Jelen  pályázati  kiírás kiemelt célja a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  szerinti  mindennapos  testnevelés  infrastrukturális és eszköz feltételeinek megteremtése az alapfokú oktatást biztosító intézményekben.
Támogatható tevékenység Önállóan támogatható tevékenység:
az    oktatási    intézmények    feladatellátási    helyeinek infrastrukturális  beruházása,  felújítása,  bővítése,  energiatakarékossá  tétele  (beleértve  a
megújuló energiafelhasználást , új építése.
 
Kapcsolódó tevékenységek:
1.   Az  intézmények  udvarának akadálymentes   felújítása, balesetmentesítése,   tanulást   segítő   térként   való   bekapcsolása   a   nevelés folyamatába.
2.   A  hatályos  jogszabályoknak  megfelelő,  kötelezően  (minimálisan)  előírt  számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése;
3.   Szocializációt,   mozgásfejlesztést   segítő   helyiségek   és   eszközök,   szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;
4.   Bútorok  és egyéb  berendezési  tárgyak,  eszközök  beszerzése, 
5.   A  sajátos  nevelést  igénylő  gyermekek,  diákok  képzését,  fejlesztését  biztosító speciális   eszközök   és   berendezések   beszerzése  
6.   Információs  és  Kommunikációs  Technológiák  (IKT)  komplex  eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása.
7.   Melegítő és főzőkonyha infrastrukturális fejlesztése és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzés.
Igényelhető támogatás Mértéke: általános   esetben   az   igényelhető   támogatás   mértéke   a   projekt   összes elszámolható költségének maximum 100%-a.
Összege: minimum 50 millió Ft, maximum 520 millió Ft
Az  igényelhető  támogatáson  belül  a mindennapos    testnevelés    műszaki    feltételeihez kapcsolódó  infrastrukturális  fejlesztés  és  kapcsolódó helyiségek    (pl.    kiszolgáló    egységeinek)    építési költségeire  eső  támogatás  nem  haladhatja  meg  a 200 millió forintot.
Benyújtási határidő  
2012. szeptember 03-tól 2012. november 15-ig

2012.07.12.

Pályázati kiírás megnevezése A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása –
Tanoda típusú programok támogatása ú
TÁMOP-3.3.9.A-12/2
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak -     Egyéb egyesület (KSH 529);
-     Egyház (KSH 551);
-     Alapítvány (KSH 561 Közalapítvány, KSH 569 Egyéb alapítvány);
-     Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
 
Pályázat célja
A kiírás közvetlen célja, hogy a bevont célcsoport tagjai mind nagyobb számban fejezzék  be az általános iskolát, érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan  eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak.
Támogatható tevékenység 1., Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek
2., Előkészítés
3., Együttműködések, hálózatosodás, kapacitásfejlesztés
4., Gyermekek bevonása és benntartása a programban
5., Szociális hátrány kompenzálásával kapcsolatos tevékenységek
6., Fejlesztő, (egyéni) tanulást elősegítő, támogató, személyiségfejlesztő tevékenységek
7.,Eszközök beszerzése
Igényelhető támogatás A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. 
összege:  legalább  10.000.000  Ft,  de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet.
Benyújtási határidő 2012. augusztus  1-től  2012.  augusztus  31-ig

2012.07.12.

Pályázati kiírás megnevezése A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása –
Második esély típusú programok támogatása
TÁMOP-3.3.9.B-12/2
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak az 1993.  évi  LXXIX.  törvény  szerinti  nevelési-oktatási intézmények, többcélú intézmények, nonprofit szervezetek az alábbiak szerint:
 
A) Az 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 20. § (1) szerinti alábbi nevelési- oktatási intézmények:
a)  szakiskola; 
b)  gimnázium, szakközépiskola 
 
B) A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
a)  egységes  iskola  vagy  összetett  iskola,  amennyiben  az  A.  a)-b)  pontnak megfelelő intézményegysége van;
b)  közös  igazgatású  közoktatási  intézmény,  amennyiben  az  A.  a)-b)  pontnak megfelelő intézményegysége van.
 
Pályázat célja
Második  esély  típusú  programok  célja  a  tanköteles  koron  túli,  középfokú  oktatásból kimaradt,  lemorzsolódott  vagy  azt  elhagyó  fiatalok,  köztük  roma  fiatalok  középfokú tanulmányokba  való  visszavezetése,  illetve  az  érettségi  és  a  piacképes  szakképzettség megszerzésének elősegítése.
Támogatható tevékenység 1.   Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek
2.   Projekt előkészítése
3.   Felkészítő tevékenység
4.   Alternatív tanulási formákat támogató tevékenységek
a.   Egyéni tanulói igényekre reagáló, újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat megvalósítása 
b.   Egyéni fejlesztési terv és egyéni haladási napló készítése és mentor biztosítása az újbóli lemorzsolódás megakadályozása érdekében;
c.   Digitális kompetencia fejlesztése
d.   Idegen nyelv fejlesztése és kapcsolódó nyelvvizsga megszerzése;
e.   A pedagógiai munkát támogató szolgáltatások nyújtása
f.    Belső   minőségbiztosítási   rendszer   kidolgozása  
g.   Tanulók fejlesztése tekintettel az egyéni fejlesztési tervben foglaltakra.
5. Pedagógiai munkát segítő tevékenységek, együttműködések kialakítása
6. További tevékenységek
a.   Pályaorientációs tevékenység
b.   Nyílt napok szervezése – legalább tanévente két alkalommal
c.   Tanórán  kívüli  kulturális  szabadidős  programok 
d.   A     projekt     megvalósításához     szükséges     taneszközök,     tankönyvek, képességfejlesztő, szemléltető eszközök beszerzése.
 7. Eszközbeszerzés:
Igényelhető támogatás Mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Összege: legalább  20.000.000  Ft,  de legfeljebb 50.000.000 Ft lehet. 
Benyújtási határidő 2012. augusztus 15-től 2012. szeptember 15-ig

2012.07.10.

Pályázati kiírás megnevezése Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése
ÉAOP - 4.1.2/A - 12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak
 • Helyi önkormányzatok (GFO 321);
 • TERVEZETÖnkormányzati társulások
 • Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 599),
 • kisebbségi önkormányzatok (GFO 371),
 • egyesületek (GFO 529)
 • egyházak (GFO 55)
 • alapítványok (GFO 56)
 • Nonprofit gazdasági társaság (GFO57),
 • egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59),
 • Központi költségvetési szerv (GFO 31), illetve olyan non-profit gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a központi költségvetési szerv (GFO 59)

amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanban az 1997. évi CLIV tv. 152.§ (1) a –d.)[1] pontja szerinti valamely feladatot ellátó, működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog.

 
Pályázat célja
Jelen konstrukció olyan egészségügyi szolgáltatások fejlesztését célozza, melyre vonatkozóan a szolgáltató működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkezik.
Támogatható tevékenység Meglévő, működő alapellátást szolgáló háziorvosi - fogorvosi és védőnői, iskola-egészségügyi szolgáltatást végző rendelők, egészségközpontok/egészségházak infrastruktúrafejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve, illetve az eddig más célra használt ingatlanok átalakítása, indokolt esetben új épület létrehozásával.
Kapcsolódó tevékenységek:
1. Eszközbeszerzés
2. kötelezően előírt számú parkoló-férőhely/ akadálymentes parkoló-férőhely létesítése
3. Udvarfelújítás; telekhatáron belüli külterület-rendezés; parkosítás.
4. Védőnői szolgáltatás infrastrukturális beruházás nélküli, önálló eszközfejlesztése
5. Iskola-egészségügyi szolgáltatás fejlesztése
6. Képalkotó diagnosztika (ultrahang és röntgen) beszerzése
Igényelhető támogatás Mértéke: a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a.
Összege minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft,
2. részcél esetében járóbeteg szakellátás integrálása esetén 150 millió Ft.
Benyújtási határidő 2012. szeptember 17. – 2012. december 31.

2012.07.09.

Pályázati kiírás megnevezése Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása
TÁMOP- 3.3.8-12/2
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Jelen  pályázat  kiírásban  pályázhatnak  az  1993.  évi  LXXIX.  törvény  szerinti  nevelési-oktatási  intézmények,  többcélú  intézmények,  nonprofit  szervezetek.
Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon közoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot,  ahol  a  nevelési-oktatási  intézményben  a  halmozottan  hátrányos helyzetű  gyermekek,  tanulók  aránya  a  2011-es  októberi  statisztikai  adatok alapján meghaladja a 15%-ot.
 
Pályázat célja
A konstrukció alapvető célja, hogy a közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek/diákok,  tanulók  köztük  roma  gyermekek eredményes nevelésére-oktatására, támogassák  iskolai  sikerességüket.
Támogatható tevékenység Pedagógiai módszerekben való megújulás
Együttműködések megerősítése
Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása
 
Óvodák esetén a fent felsorolt pontok mellett:
- A nevelő munkát közvetlenül segítő, a kötelezően előírt feletti alkalmazotti létszám bővítése a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek tartós óvodáztatása érdekében a szülők aktív bevonásával
- Szakmai   együttműködések   kialakítása   és   bővítése   a   halmozottan   hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek korai beóvodázása érdekében (pl.:védőnők, családsegítők bevonása);
 
Iskolák esetén a fent felsorolt pontok mellett:
- A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok kidolgozása és megvalósítása.
Igényelhető támogatás Mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Összege:  legalább  5.000.000  Ft,  de legfeljebb 30.000.000 Ft
Benyújtási határidő 2012.  augusztus  15-től  2012.  szeptember  30-ig
További információ Tiszatér Társulás; www.nfu.hu

2012.07.09.

Pályázati kiírás megnevezése Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia
régiókban         TÁMOP-2.3.6.B-12/1. 
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak 18  és  35  év  közötti természetes személy által létrehozott vállalkozás pályázhat.   A pályázás feltétele, hogy a természetes személy más gazdasági társaságban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa. 
A  pályázónak  rendelkezni  kell  a  TÁMOP-2.3.6.A-12/1  konstrukció  kedvezményezettje által jóváhagyott üzleti tervvel.
 
- Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
- Közkereseti társaság (KSH 211)
- Betéti társaság (KSH 212)
- Egyéni cég (KSH 213)
- Egyéb önálló vállalkozó (KSH 231)
 
Pályázat célja
A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése.
Támogatható tevékenység Előkészítési tevékenységek: 
·         cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele, 
·         Kötelező engedélyek beszerzése
 
Megvalósítás:
•     Eszközbeszerzés
•     Eszközbérlés
•     A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása
•     Információs technológia-fejlesztés
•     Piacra jutás támogatása 
•     Képzéseken való részvétel
•    Tanácsadás   igénybevétele
•    Immateriális javak beszerzése
·         Anyagbeszerzés
·         Könyvelés
·         Tájékoztatás és nyilvánosság
Igényelhető támogatás Mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a.
Összege:
Egyéni  vállalkozóként  vagy mikrovállalkozásként     legfeljebb     3.000.000,-     azaz     hárommillió     Ft     lehet.
Társasvállalkozások esetében az igényelhető támogatás összege maximum 6.000.000,- azaz hatmillió Ft abban az esetben, ha az alapítók közül legalább 2 fő sikeresen részt vett a TÁMOP-2.3.6.A konstrukcióban. 
Benyújtási határidő 2013.  január  1-től.
További információ www.nfu.hu

2012.06.26.

Pályázati kiírás megnevezése K+F+I ernyőprojektek támogatása
GOP-2012-1.3.1/E
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak A  pályázati  kiírásra  Magyarországon  székhellyel  rendelkező  kettős  könyvvitelt  vezető gazdasági   társaság,   vagy   az   Európai   Gazdasági   Térség   területén   székhellyel   és Magyarországon  fiókteleppel  rendelkező  kettős  könyvvitelt  vezető  gazdasági  társaság fióktelepe pályázhat.
 
Pályázat célja
Jelen pályázat célja a vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a jelentős  nagyvállalati  K+F+I  programok  megvalósításának  támogatásával.  A  pályázó vállalatok  K+F+I  tevékenységét  felölelő  ún.  ernyőprojekt 1   keretében  a  vállalkozás  új projektjeire 2   nyerhet  támogatást,  a  megvalósítási  időszak  alatt  elvégzendő  K+F+I tevékenységével arányosan.
A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként:
1.  a  projektben  új  tudományos  és/vagy  műszaki  eredmények,  szellemi  alkotások születhetnek;
2. aprojekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre.
Támogatható tevékenység a) K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie:
aa) Alapkutatás,
ab) Ipari kutatás
ac) Kísérleti fejlesztés
 
b)  Regionális beruházási támogatás:
ba)Eszközbeszerzés,  amennyiben  megfelel  az  induló  beruházás  fogalmának
Igényelhető támogatás Összege: minimum 40.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft,
Mértéke: maximum  az  összes elszámolható költség 50%-a
Benyújtási határidő 2012.  július  27.  napjától  2012.  december  31.
További információ Tiszatér Társulás, www.nfu.hu

2012.06.26.

Pályázati kiírás megnevezése Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – hátrányos
helyzetű, elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon
GOP-2012-3.5.1/C
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági  társaság,  szövetkezet,  egyéni  vállalkozó,  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség területén  székhellyel  és  Magyarországon  fiókteleppel  rendelkező szövetkezet vagy  kettős könyvvitelt  vezető  gazdasági  társaság  fióktelepe  pályázhat,  amelynek  éves  átlagos statisztikai  állományi  létszáma  a  pályázat  benyújtását  megelőző  legutolsó  lezárt,  teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
a    800/2008/EK    rendelet    1.    sz.    melléklete    alapján    mikro-    kis-és középvállalkozásnak minősülnek,
 
Pályázat célja
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénnyel összhangban a pályázat célcsoportjainak foglalkoztatási
színvonalának   növelése,   az   egyenlő   esélyek   megteremtése   a   munkaerő   piaci elhelyezkedésben   és   munkavégzésben,   az   integrált   munkavégzés   elősegítése.   A pályázaton keresztül olyan munkahelyi körülmények megteremtése a cél, ezen belül olyan szolgáltatások  bevezetése  a  magyar  vállalkozások  körében,  amelyek  biztosítják  ezen csoportok  számára  az  egyenlő  esélyeket  a  hatékony  munkavégzéshez,  illetve  amelyek segítik ezen csoportok integrációját a munkaerőpiacon.
Támogatható tevékenység a)  Regionális beruházási támogatásként
aa) Eszközbeszerzés,
ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás,
ac) Információs technológia fejlesztés
ad) Az   eszközbeszerzéshez   kapcsolódó   gyártási   licenc,   gyártási   know-how beszerzések
b)  Csekély összegű támogatásként
ba) Piacra jutás
bb) Vállalati HR fejlesztés
bc) Tanácsadás igénybevétele
bd) Minőség-,  környezet-  és  egyéb  irányítási,  vezetési,  hitelesítési  rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása
Igényelhető támogatás Összege: minimum 3 millió Ft, maximum 150 millió Ft
Mértéke: az összes elszámolható költség maximum 50 %-a
Benyújtási határidő 2012. július 27-től 2013. február 28-ig
Az  alábbi  értékelési  határnapokig  benyújtásra  került  projektek  kerülnek  együttesen elbírálásra:
·     2012. október 01.
·     2012. december 31.
·     2013. február 28.
További információ Tiszatér Társulás, www.nfu.hu

2012.06.26.

Pályázati kiírás megnevezése Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén
GOP-2012-3.5.1/B
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető  gazdasági  társaság,  egyéni  vállalkozó,  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
A   800/2008/EK   rendelet   1.   sz.   melléklete   alapján   mikro,   kis-   vagy középvállalkozásnak minősülnek.
 
Pályázat célja
Az 1998. évi XXVI. Esélyegyenlőségi törvénnyel összhangban a pályázat  célcsoportjainak  foglalkoztatási  színvonalának  növelése,  az  egyenlő  esélyek megteremtése  a  munkaerőpiaci  elhelyezkedésben  és  munkavégzésben,  az  integrált munkavégzés   elősegítése.   A   pályázaton   keresztül   olyan   munkahelyi   körülmények megteremtése  a cél, ezen  belül  olyan  szolgáltatások  bevezetése  a  magyar  vállalkozások körében,  amelyek  biztosítják  ezen  csoportok  számára  az  egyenlő  esélyeket  a  hatékony munkavégzéshez, illetve amelyek segítik ezen csoportok integrációját a munkaerőpiacon.
Támogatható tevékenység a)  Női      munkavállalók,     illetve     GYES/GYED-ről      visszatérő      munkavállalók munkakörülményeit,  a  minőségi  munkavégzés  feltételeinek  megteremtését  segítő eszközök beszerzése,
b)  Információs technológia fejlesztése, beleértve a távmunka lehetőségét is,
c)  Női munkavállalók, illetve GYES/GYED-ről visszatérő munkavállalók alkalmazása,
d)  Vállalati HR fejlesztés, beleértve a munkakörnek megfelelő képzést, betanítást, az atipikus  foglalkoztatási  formákon  belül  támogatható  távmunka  és  részmunka bevezetését,
e)  Tanácsadás    igénybevétele,    különös    tekintettel    az    esélyegyenlőségi    terv elkészítésére és érzékenyítő tréning lefolytatására,
Igényelhető támogatás minimum  1 millió  Ft,  maximum  10  millió  Ft,
az összes elszámolható költség maximum 70%-a
Benyújtási határidő 2012. július 2-től december 31-ig
További információ Tiszatér Társulás, www.nfu.hu

2012.06.26.

Pályázati kiírás megnevezése Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyek integrációja a munkaerőpiacon
GOP-2012-3.5.1/A
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető  gazdasági  társaság,  egyéni  vállalkozó,  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
A 800/2008/EK    rendelet    1.    sz.    melléklete    alapján    mikro-    kis-és
középvállalkozásnak minősülnek.
 
Pályázat célja
A fogyatékos  személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI.  Törvénnyel  összhangban   a  megváltozott munkaképességű  személyek  átlagos  foglalkoztatási  színvonalának  növelése,  egyenlő esélyek  teremtése  a  munkaerőpiaci  elhelyezkedésben  és  munkavégzésben,  az  integrált munkavégzés elősegítése.
Támogatható tevékenység a)  Megváltozott  munkaképességű  munkavállalók  munkakörülményeit,  a  minőségi munkavégzés feltételeinek  megteremtését  segítő  eszközök  beszerzése,
b)  Megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó, a Kedvezményezett   tulajdonában   lévő   termelő,   szolgáltató   létesítményeknek infrastrukturális  és  ingatlan  beruházása  és  átalakítása,  akadálymentesítése,
c)  Információs  technológiafejlesztés,  beleértve  a  távmunka lehetőségét  is,   d)  Megváltozott munkaképességű munkatársak alkalmazása,
e)  Vállalati  HR  fejlesztés,  beleértve  a  munkakörnek  megfelelő,  fogyatékos  specifikus betanítást,   képzést,   az   atipikus   foglalkoztatási   formákon   belül   támogatható távmunka  és részmunka bevezetését,
f)   Tanácsadás    igénybevétele,    különös    tekintettel    az    esélyegyenlőségi    terv elkészítésére és érzékenyítő tréning igénybe vételére,
g)  Az   Útmutató   Tájékoztatás   és   nyilvánosság   fejezete   alapján   a   kötelező kommunikációs tevékenység,
h)  A  pályázati  felhívás  mellékletei  között  szereplő  országos  szervezetek  vagy  azok regionális  tagszervezetei  által  kiállított  igazolások,  a  projekt  kapcsán  igényelt eszközök,   illetve   az   ingatlanfejlesztést   célzó   beruházások   szükségességéről. Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  az  adott  eszköz  vonatkozásában  az adott  fogyatékos csoport érdekvédelmét ellátó szervezettől fogadható el az igazolás.
Igényelhető támogatás minimum  1 millió Ft, maximum 10 millió Ft
az összes elszámolható költség maximum 70%-a,
Benyújtási határidő 2012. július 2-től december 31-ig l
További információ Tiszatér Társulás, www.nfu.hu

2012.06.26.

Pályázati kiírás megnevezése Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok
támogatása
GOP-2012-1.2.1./B
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági  társaság  (projekttársaság  is),  szövetkezet,  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség területén  székhellyel  és  Magyarországon  fiókteleppel  rendelkező szövetkezet vagy  kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat.
 
Pályázat célja
A  jelen  pályázati  kiírás  célja  olyan,  elsősorban  az  ÚSZT  kitörési  pontjaihoz  kapcsolódó komplex innovációs beruházások támogatása, amelyek az innovatív vállalkozások számára kutatási, műszaki fejlesztési, IKT és a hozzájuk kapcsolódó próbagyártási infrastrukturális háttér  kialakítását  biztosítja  innovációs  és  technológiai  parkok,  valamint  fejlesztési központok kialakítása és továbbfejlesztése révén.
Támogatható tevékenység a) Regionális beruházási támogatásként
aa) Eszközbeszerzés
ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
ac) Információs technológiafejlesztés
ad) Az   eszközbeszerzéshez   kapcsolódó   gyártási   licenc,   gyártási   know-how beszerzések
b) Csekély összegű támogatás:
ba) Piacra jutás támogatása
bb) Tanácsadás   igénybevétele   (beleértve   a   klasztermenedzsment
szervezettől igénybevett tanácsadást )
bc) Minőség-,   környezet-   és   egyéb   irányítási,   vezetési,   hitelesítési
rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása
bd) Kiviteli tervek elkészítése
be) Projektmenedzsment munkatársak bérköltsége
Igényelhető támogatás minimum 100.000.000 Ft, maximum 5.000.000.000 Ft
mértéke maximum az összes elszámolható költség 70%-a.
Benyújtási határidő 2012.  augusztus  6.  napjától  2013.  január  31.
További információ Tiszatér Társulás, www.nfu.hu

2012.06.26.

Pályázati kiírás megnevezése „Beszállítói programok”
GOP-2012-1.3.1/D
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Magyarországon  székhellyel  rendelkező,  vagy  az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, kiemelten családi vállalkozások, amelyek esetében az utolsó teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai létszáma nem haladja meg az 1000 főt. A  pályázónak  rendelkeznie  kell  legalább  egy  tevékenységét  illetően  az  alábbi minőségirányítási rendszerek valamelyikével:
aa) ISO 9001
ab) ISO/TS 16949; QS 9000, VDA (járműipar)
ac) ISO 13485 (orvostechnika)
ad) ISO/IEC 17025 (labor)
ae) TAPA FSR (high-tech logisztika)
af)  MSZ EN ISO 3834 (fémmegmunkálás)
A pályázónak rendelkeznie kell:
- 3 évnél nem régebben lefolytatott beszállítói előminősítéssel, audittal, vagy
- 1  évnél  nem  régebbi  ajánlással/szándéknyilatkozattal  valamely  potenciális megrendelőtől    annak    vonatkozásában,    hogy    a    vállalkozás    megfelelő fejlesztések esetén bekerülhet az adott vállalkozás beszállítói körébe, vagy
- 1 évnél nem régebbi ajánlással valamely megrendelőjétől a korábbi beszállítói tevékenysége referenciájaként.
 
Pályázat célja
Azon   vállalkozások   támogatása,   amelyek  már   rendelkeznek   beszállítói   múlttal,   és alkalmasak   arra,   hogy   innovatív   fejlesztéseik,   belső   hatékonyságuk   növelése   és kapacitásaik bővítése révén új megrendelőket és piacokat szerezzenek, ezzel a beszállítói hálózatokban kedvezőbb pozíciókat érhessenek el.
Támogatható tevékenység a) Újítások kidolgozása, innováció
    A  meglévő  tudományos,  technológiai,  üzleti  és  egyéb,  vonatkozó
    ismeretek  és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és
    felhasználása új, módosított vagy  javított  termékek,  eljárások  vagy
    szolgáltatások  terveinek  és  szabályainak létrehozása céljából
b) Termelő kapacitások és folyamatok fejlesztése
     Eszközbeszerzés
     Infrastrukturális és ingatlan beruházás
     Információs technológiafejlesztés
     gyártási   licenc,   gyártási   know-how beszerzések
c) Menedzsment- és kompetenciafejlesztés
    innováció       menedzsment, interim menedzsment, folyamatmenedzsment,
    szervezetfejlesztés, energiahatékonysági  tanácsadás,  képzés 
d) Piaci jelenlét, marketing, piacra jutás erősítése
    piacelemzés, marketing stratégia, vásárokon való megjelenés díja,
e) Minőségfejlesztés és fenntarthatóság
Igényelhető támogatás Összege: minimum 25 millió Ft, maximum 500 millió Ft
Mértéke: a  projekt  összes elszámolható költségének maximum 50%-a
Benyújtási határidő 2012. július 27-től 2013. március 31-ig
További információ Tiszatér Társulás, www.nfu.hu

 
A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!


2012.06.25.

Pályázati kiírás megnevezése Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének
támogatása
GOP-2012-3.3.3
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak a)  Jelen Pályázati Felhívásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős  könyvvitelt  vezető  jogi  személyiség  nélküli  gazdasági  társaságok, illetve amelyek
b)  éves  átlagos  statisztikai  állományi  létszáma  a  pályázat  benyújtását  megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c)  a   800/2008/EK   rendelet   1.   sz.   melléklete   alapján   mikro-,   kis-   vagy középvállalkozásnak minősülnek.
 
Pályázat célja
A  mikro-,  kis-,  és  Középvállalkozások  piaci  megjelenését  támogató  pályázati  felhívás célja,  hogy  tanácsadói  tevékenységeken  keresztül  segítse  hozzá  a  vállalkozásokat  a nemzetközi   versenyképességük   megteremtéséhez   vagy   növeléséhez,   beleértve   a lehetséges  piacok  felmérésének  támogatását,  ezzel  növelve  a  magyar  vállalkozások bővülését, növekedését, hatékonyságát, versenyképességét.
Támogatható tevékenység a)  KKV-k  részére  tanácsadáshoz  nyújtott  támogatásként  az  alábbi  tevékenységek támogathatóak:
    aa) Tanácsadás  igénybevétele 
b)  Csekély összegű támogatásként:
    ba) Marketing munkatárs bérköltsége: újonnan  felvett  vagy  újonnan  a
munkakörbe  áthelyezett marketing          tevékenységért felelős   munkatárs   bérköltsége 12 hónap időtartamra
    bb) Piacra jutás támogatása:
         1. vásárokon, kiállításokon  való megjelenés díja,
         2. marketinganyagok, marketingakciók költsége,
         3. marketingeszközök elkészítése, beszerzése, formatervezés,
         4. promóciós költségek,
Igényelhető támogatás Összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft,
Mértéke: az összes elszámolható költség maximum 50%-a.
Benyújtási határidő 2012.   augusztus   01-től   2013.   március   15-ig
További információ Tiszatér Társulás, www.nfu.hu

 
A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
 


2012.06.25.

Pályázati kiírás megnevezése Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési
képességének támogatása
GOP-2012-2.2.4
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető  gazdasági  társaság,  egyéni  vállalkozó,  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. A   800/2008/EK   rendelet   1.   sz.   melléklete   alapján   mikro,   kis-   vagy középvállalkozásnak minősül.
 
Pályázat célja
A mikro-,  kis  és  középvállalkozások munkahelyteremtési  képességének  támogatása,  ösztönzése  oly módon, hogy  a  pályázók az új munkavállalók foglalkoztatására igényelhetnek támogatást.
Támogatható tevékenység Új munkavállalók foglalkoztatása a projekt megkezdést követően,  az  első  6  hónapban  újonnan  létrehozott  munkahelyeken  foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan.
Elszámolható költség: az újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 12 hónapra.
 
A  pályázónak  legalább  egy  új  munkahely  teremtését  kell  vállalnia  a  projekt  keretében, továbbá    vállalnia    kell,    hogy    a    támogatott    új    munkahelyet/munkahelyeket    a bázislétszámhoz (megtartott munkahelyek száma) képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja.
Igényelhető támogatás Összege: minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
Az  elnyerhető  támogatás  mértéke  maximum  az  összes  elszámolható  költség  50  %-a. Amennyiben   a   projekt   keretében   teremtett   munkahelyek   legalább   50   %-a   fiatal álláskeresőkkel kerül betöltésre további 20% bónusz érhető el, azaz ebben az esetben az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 70 %-a.
Benyújtási határidő 2012.   augusztus   01-től   2012.   december   31-ig
További információ Tiszatér Társulás, www.nfu.hu

 
A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
 


2012.06.19.

Pályázati kiírás megnevezése Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése
ÉAOP-2.1.2-12
Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat benyújtására jogosultak Jelen  felhívás  keretében  az  alábbi,  Gazdálkodási  forma  szerinti  osztályozási  kód  (GFO) megjelölésű,  Magyarországon  székhellyel,  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség  területén székhellyel    és    Magyarországon    telephellyel,    fiókteleppel    rendelkező   szervezetek pályázhatnak:
1.     Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások közül
Jogi személyiségű gazdasági társaságok: GFO 11
Szövetkezetek közül az alábbiak: GFO 121, 123, 129
Egyéb jogi személyiségű vállalkozások közül az alábbi: GFO 139
2.     Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok GFO 21
 
Pályázat célja
A  konstrukció  célja  az  üzleti  szálláshelyek  szolgáltatásainak  fejlesztése,  kapacitásának bővítése,  kapacitáskihasználtságuk  javítása,  a  fejlesztendő  régióba  érkező  turisták  által eltöltött vendégéjszakák számának és az átlagos tartózkodási idejüknek, ezen keresztül a szálláshely  működéséből  származó  árbevételeknek  a  növelése,  valamint  a  támogatott projektek megvalósításán keresztül munkahelyek megtartása, teremtése.
Támogatható tevékenység Önállóan támogatható tevékenységek:
1.  Az  új  szálláshelyek  létesítéséhez,  valamint  a kapacitásfejlesztéshez  és  szolgáltató tevékenységekhez   kapcsolódó   új   épület   építése,   létesítése,   a   szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2.  Az  új  szálláshelyek  létesítéséhez,  valamint  a kapacitásfejlesztéshez  és  szolgáltató tevékenységekhez     kapcsolódó     meglévő     épületek átalakítása,     bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti  beruházások végrehajtása.
Kapcsolódó tevékenységek:
·     A    szálláshely    szolgáltatáshoz    kapcsolódó    információs    és    kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások (pl. foglalási rendszerek összehangolása).
·     Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az  alapinfrastruktúra  hiánya,  ill.  nem  megfelelő  állapota  akadálya  a  vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.
·     Eszközbeszerzés,  eszköz  lízing  (zárt  végű),  mely  a  szálláshely  szolgáltatási színvonalának emeléséhez járul hozzá és szolgáltatásbővítést eredményez.
·     Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése.
·     Vendéglátóegységek  fejlesztése  a  szálláshely  területén  (elsősorban  a  szálláshely vendégei részére).
·     Szálláshelyekhez   kapcsolódó   turisztikai   szolgáltatások   kialakítása,   fejlesztése (elsősorban a szálláshely vendégei részére).
Igényelhető támogatás Mértéke: Mikro- és Kisvállalkozás 70%, Középvállalkozás 60%, Egyéb
Projektgazdák 50%
Összege: 25 – 500 millió Ft
Benyújtási határidő 2012. július 02. - 2012. augusztus 13.
További információ www.nfu.hu


A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén
a pályázat elkészítését megbízás alapján.
Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!


2012.06.19.

Pályázati kiírás megnevezése
					Pályázat zenekarok és énekkarok támogatására
Pályázat kiírója Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Pályázat benyújtására jogosultak Az Emtv. 11. § (3) bekezdése szerint 2011. március 31-ig adatszolgáltatást teljesítő, az Előadó-művészeti Iroda által 2011-ben jogerősen a II. kategóriába besorolt zenekarok, énekkarok.
 
Pályázat célja
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nyílt pályázatot hirdet II. kategóriába sorolt előadó-művészeti szervezetek számára, az előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatására és a magánszféra versenyképességének erősítésére.
Támogatható tevékenység A támogatásból elszámolható költségek:
 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára (járulékokkal együtt),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bérére és közterheire (természetbeni hozzájárulásokra nem igényelhető támogatás!)
 • szakmai anyagok költségeire,
 • jogdíjra,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • bérleti díjra,
 • reklám- és PR-költségre,
 • tevékenységhez kapcsolódó kisértékű (100.000 Ft-ig) eszközök beszerzésére.
Igényelhető támogatás A témára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 500 000 Ft összegű támogatási igény megjelölésével.
 
Benyújtási határidő 2012. július 16.
További információ www.nka.hu


 

2012.06.19.
A „HuNor - Kulturális és természeti örökség megőrzése, bemutatása és hozzáférhetőségének javítása” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


 

2012.06.18.
MOL Gyermekgyógyító Program 2012

A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal

élő gyerekek, vagy a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

2.000.000.- Ft támogatást igényelhetnek az alábbi szervezetek:

Nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják.

• civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek)

• nonprofit gazdasági társaságok

• egyházi szervezetek

Bővebben a csatolmányban, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.

A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!

save.gif Letölthető dokumentum2012.06.18.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban ÉAOP-2.1.1/G-12” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.06.14.
Innovatív iskolák fejlesztése - TÁMOP- 3.1.4-12/2

Támogatás igényelhető az alábbiakra:

A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása.

B. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének  védelme, valamint  az  egészséges  életmód  és  a  testmozgás  iránti igény viselkedésbe épülése érdekében.

C.  A   pedagógiai   kultúra   folyamatos   fejlesztését   elősegítő   tanártovábbképzés megvalósítása   előtérbe   helyezve a   pedagógiai-módszertani   megújulást,   az önfejlesztést.

D. Szaktárgyi  továbbképzések  megvalósítása, valamint  korszerű  oktatási  módszerek,  jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe.

E.  Együttműködési kötelezettségek.

F.  A  tanórai,  illetőleg  az  egész  napos  iskolai  oktatás  megvalósítását  elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése.

100 %-os támogatás igényelhető   5.000.000.- Ft – 300.000.000.- Ft
Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum


2012.05.30.
A Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése TÁMOP-2.6.2-12/1” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2012.05.29.
A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál  TÁMOP- 5.3.8.A2-12/1
 
Megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő  személyek  munkaerő-piaci  integrációjának  elősegítése,  javítása  képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.
100 %-os támogatás igényelhető  20 millió Ft - 80 millió Ft
Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
 
save.gif Letölthető dokumentum

2012.05.29.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése ÉAOP-2.1.2-12” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.05.23.
49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:

a) a versenyképesség javítására és a termékszerkezet átalakítására
b) az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás racionalizálására, továbbá üzemirányítás korszerűsítésére
c) vágópontok létrehozására és korszerűsítésére

akár 60%-os támogatás igényelhető 2.500.000 Ft-tól 100.000.000 Ft-ig,

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum


2012.05.21.
Zöldövezet 2012
 
 1. közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja országos szinten,
 2. társasházak belső udvarainak zöldítése Budapest területén.
 
80 %-os támogatás igényelhető

 Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

 Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!

save.gif Letölthető dokumentum2012.05.16.
Társadalmi felelősségvállalás kollégium civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

NEA-TF-12-SZ
 
c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása

80 %-os támogatás igényelhető
I. Szociális tevékenység és hátrányos helyzetű rétegek segítése:
500 000 Ft  - 3 000 000 Ft
II. Rehabilitációs foglalkoztatás: 300 000 Ft - 3 000 000 Ft
III. Szakmai érdekképviselet: 100 000 Ft - 2 000 000 Ft

IV. Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása– ide értve a konzorciumokat is: 300 000 Ft - 3 000 000 Ft

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.

A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!

save.gif Letölthető dokumentum


2012.05.11
Új nemzedékek jövőjéért kollégium civil szervezetek szakmai programjainak támogatására NEA-UN-12-SZ

a) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
b) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
c) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

90 %-os támogatás igényelhető 200.000.- től 2.000.000 Ft-ig, együttműködésben 4.000.000.- Ft-ig

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!

save.gif  Letölthető dokumentum2012.05.11
Nemzeti Összetartozás kollégium civil szervezetek szakmai programjainak támogatására NEA-NO-12-SZ

a)     civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
b)     nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása, civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása

90 %-os támogatás igényelhető 3.000.000 Ft-ig, együttműködésben 8.000.000.- Ft-ig

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!

save.gif  Letölthető dokumentum2012.05.11
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium civil szervezetek szakmai programjainak támogatására NEA-MA-12-SZ

90 %-os támogatás igényelhető 3.000.000 Ft-ig, együttesen pályázóknál 8.000.000.- Ft-ig

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében! 

save.gif  Letölthető dokumentum2012.05.11
Közösségi környezet kollégium civil szervezetek szakmai programjainak támogatására NEA-KK-12-SZ

a) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
b) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása
c) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása

90 %-os támogatás igényelhető 250.000 Ft-tól 2.000.000 Ft-ig

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!

save.gif  Letölthető dokumentum


2012.05.08.
Óvodafejlesztés   -  TÁMOP-3.1.11-12/2

I. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés
II. Képzések, továbbképzések, tréningek
III.   Az   óvoda   nevelési   programjában   foglaltak   megvalósulását   támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása
IV. Építés és eszközök beszerzése

100 %-os támogatás igényelhető 1 millió Ft-tól 100 millió Ft-ig

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.05.03.
Klebelsberg Kunó II. pályázat a kimagasló eredményt elért tanulók év végi könyvjutalmazására
 
Pályázhat: minden Magyarországon működő alsó- és középfokú tanintézet
2012.május 31-ig
 
Bővebb információ a csatolmányban
save.gif Letölthető dokumentum

2012.05.03.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Második esély típusú programok támogatása TÁMOP-3.3.9.B-12/2” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.05.02.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása TÁMOP-3.3.9.A-12/2” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2012.05.02.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása TÁMOP- 3.3.8-12/2” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.04.27.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra
A pályázat kódjele: NFA-2012-KOMP
 
Támogatható:

Az elvárt béremelés munkáltatókat terhelő 2012. évi költségei egy részének támogatása annak érdekében, hogy a munkáltatók mind teljesebb körben biztosítsák a bérek nettó értékének megőrzését szolgáló béremeléseket úgy, hogy a munkahelyeket is megőrizzék.
save.gif Letölthető dokumentum2012.04.27.
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.I-12
 
Támogatható:
Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása
Természeti  és  környezeti  értékek ökoturisztikai célú fejlesztése
Kerékpáros  turisztikai  szolgáltatások  kialakítása  és fejlesztése

Nemzetközi, illetve országos/regionális jelentőségű gyógy- és termálfürdők, technológiai és szolgáltatásfejlesztése
Meglévő állatkertek,   vadasparkok   turisztikai   célú fejlesztése
Természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése
Vallási   turizmus   fejlesztése  

Támogatás igényelhető 300 MFt - 500MFt-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
 
save.gif Letölthető dokumentum2012.04.26.
K+F+I ernyőprojektek támogatása GOP-2012-1.3.1/E
 
Támogatható:
a) Alapkutatás
b) Ipari kutatás
c) Kísérleti fejlesztés
 
Támogatás igényelhető 50%-ban, 40 - 2000 millió Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.04.23.
Az „Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása” GOP-2012-1.2.1./B c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.04.18.
E.ON Családi Foci Önkormányzatoknak
 
Támogatható:
sportprogramok szervezése családok részére
a saját tulajdonú, vagy saját üzemeltetésű sportpálya vagy sportpályarész (öltözők, klubhelységek stb.) felújítása a helyi "Családi Foci Klub" részére családi szektor kialakítása labdarúgó rangadók megtekintésére,
 
Támogatás igényelhető 1.500.000.- Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.04.18.
E.ON Családi Foci Egyesületeknek
 
Támogatható:
sportprogramok szervezése családok részére
futballedzők részére edzői, szakmai fórumokon való részvétel, továbbképzési lehetőségek biztosítása, a helyi "Családi Foci Klub" részére családi szektor kialakítása labdarúgó rangadók megtekintésére,
 
Támogatás igényelhető 3.000.000.- Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.04.17.
Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C

Támogatás igényelhető 90%-ban, 500.000.- Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.04.17.
Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) támogatása IFJ-GY-12-B-1, IFJ-GY-12-B-2, IFJ-GY-12-B-3
 
Támogatás igényelhető 90%-ban, 600.000.- Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
 
Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum


2012.04.10.
Igazolt hiányzásTáborozási pályázat iskolai csoportok számára
Az Erzsébet-tábor több tízezer iskolás gyermek táborozását teszi lehetővé az idén.
Pályázhatnak: Alapfokú oktatást nyújtó közoktatási intézmények.

Benyújtás: a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2012. május 15-ig
save.gif Letölthető dokumentum2012.04.10.
Mesés nyár vár ránk!Táborozási pályázat családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint átmeneti gondozásban részesülő gyermekek részére.
Az Erzsébet-tábor több tízezer iskolás gyermek táborozását teszi lehetővé az idén.
Pályázhatnak: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint gyermekek átmeneti otthonainak vagy családok átmeneti otthonainak fenntartói.

 Benyújtás: a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2012. május 15-ig
save.gif Letölthető dokumentum2012.04.05.
Megjelent a WWF Magyarország és a Magyar Cetelem Bank pályázati felhívása „Cetelem Zöldsuli Program” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a https://www.cetelem.hu
http://wwf.hu honlapokról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.04.02.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – hátrányos helyzetű, elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon GOP-2012-3.5.1/C” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2012.04.02.
Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-12-M
 
A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.
 
Támogatható működési költségek:

A. Dologi kiadások

B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  

C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
 
Támogatás igényelhető 90%-ban, 250.000 Ft - 5 millió Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!

save.gif Letölthető dokumentum


2012.03.29.
Rugalmas munkahelyek TÁMOP-2.4.5-12/7

A konstrukció keretében olyan pályázatok támogatására van lehetőség, amelyek a munkáltatóknál a foglalkoztatás rugalmasságát úgy növelik, hogy az érdemben hozzájáruljon
a munka és a magánélet összeegyeztetésének elősegítéséhez.

Támogatás igényelhető 100%-ban, 1 - 15 millió Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.03.29.
Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása TÁMOP-2.4.5-12/5
 
 
Támogatható:
 
vállalati és egyéb intézményi (pl. egyetem, kórház és egyéb közintézmények stb.) családi napközik és
egyéb, kis létszámú (de legalább 5 fős), szervezett napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatások létrehozása
 
 Támogatás igényelhető 100%-ban, 10 - 50 millió Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.03.29.
A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása TÁMOP-2.4.5-12/3
 
Támogatható:

olyan helyi szintű, innovatív tartalmú, kísérleti projektek megvalósítása, amelyek az intézmények együttműködésének javításán, működésük racionalizálásán és a helyi igényeknek való jobb megfeleltetésén, valamint a nyitvatartási és ügyintézési idők és a szolgáltatások rugalmasabbá tételén keresztül hozzájárulnak a munka és a magánélet összeegyeztetésének megkönnyítéséhez, a „kényszerű” szabadságon vagy munkahelyről távol töltött órák számának csökkentéséhez.
 
Támogatás igényelhető 100%-ban, 10 - 50 millió Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.03.29.
Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása TÁMOP-2.4.5-12/1
 
Támogatható:
 
- családi napközik,
- egyéb, a gyermekek életkorának megfelelő, kiscsoportos gyermekfelügyelet megszervezése
 
 
Támogatás igényelhető 100%-ban, 5 - 50 millió Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.03.29.
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában TÁMOP-3.2.13-12/1
 
A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek megvalósítása támogatható:

- Havi szakkör
- Heti szakkör
- Tehetséggondozás, fejlesztés
- Versenyek, vetélkedők
- Témanap, témahét

Támogatás igényelhető 100%-ban, 5 - 30 millió Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.03.29.
Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.C-12/1

1. szakmai képzések
2. idegen nyelvi képzések
3. a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések:
4. számítástechnikai, informatikai képzásek

Támogatás igényelhető akár 100%-ban, 5 - 150 millió Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.03.29.
Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.B-12/1

1. szakmai képzések
2. idegen nyelvi képzések
3. a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések:
4. számítástechnikai, informatikai képzásek

Támogatás igényelhető akár 100%-ban, 1 - 50 millió Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum2012.03.29.
Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára  TÁMOP-2.1.3.A-12/1

1. szakmai képzések
2. idegen nyelvi képzések
3. a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések:
4. számítástechnikai, informatikai képzásek

Támogatás igényelhető akár 100%-ban, 10 millió Ft-ig.

Amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

Szívesen együttműködünk Önökkel a sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében!
save.gif Letölthető dokumentum


2012.03.19.
Megjelent a Build-Communication Kft. pályázati felhívása „Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.varepitopalyazat.hu, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2012.03.14.
Megjelent a Belügyminisztérium pályázati felhívása „A belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció megtalálható a Magyar Közlönyben, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


 

2012.03.14.
Megjelent a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete pályázati felhívása „Tanulmányi támogatás vak és gyengénlátó tanulók számára” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.vakegy.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum2012.03.14.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Iskolai tehetséggondozás TÁMOP - 3.4.3-11/2” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nfu.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.03.08.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/2” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2012.03.08.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségpályázati felhívása „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) TÁMOP-5.3.6-11/1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.nfu.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.03.07.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában TÁMOP-3.2.13-12/1” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.02.27. 
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek - TÁMOP-6.1.2/11/1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nfu.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

save.gif Letölthető dokumentum2012.02.21.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása „SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján. 
save.gif Letölthető dokumentum  

2012.02.21.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása „NKA KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA pályázati felhívása” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif  Letölthető dokumentum


2012.02.21.
Megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása „A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2012-KKV” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.munka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif  Letölthető dokumentum


2012.02.02.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok TÁMOP- 1.4.3-12/1” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2012.02.01.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GOP-2012-3.3.3/A” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.01.30.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által korábban kiírt „Mikrovállalkozások fejlesztése GOP-2011-2.1.1/M” című pályázat beadását kitolták 2012. december 31-ig, illetve a kiírás feltételeit jelentősen módosították. A módosított pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.01.30.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu; www.nfu.hu honlapokról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.01.28.
Megjelent a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA pályázati felhívása „Vesd Bele Magad!” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.agrya.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum2012.01.28.
Megjelent a Tinta Könyvkiadó pályázati felhívása "Lőrincze Lajos II. iskolai könyvtárbővítési pályázat” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.tintakiado.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.01.25.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében TAMOP – 3.2.12-12/1” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2012.01.24.
Megjelent a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázati felhívása „2012. évi pályázat az állami és nem állami fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatásra” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nrszh.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.01.20.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP-3.4.2.A-11/2” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nfu.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.01.20.
A "Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása GOP-2012-2.2.4” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.01.17.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása TÁMOP-2.4.5-12/5” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2012.01.17.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Rugalmas munkahelyek TÁMOP-2.4.5-12/7” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.01.17.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Beszállítói programok  GOP-2012-1.3.1/E” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.01.13.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon GOP-2012-3.5.1/A” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2012.01.13.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén GOP-2012-3.5.1/B” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2012.01.12.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése – ÉAOP-2.1.2-11” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

 

2012.01.06.
Megjelent az Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány pályázati felhívása „Iskolai együttműködések / Comenius” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.tpf.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


 

2012.01.04.
Megjelent a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati felhívása „Kor-Társ Idősügyi Program 2011 / KOR-TARS-11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ncsszi.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2012.01.04.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó Expressz   TIOP – 1.2.3/11/1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.12.14.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” TÁMOP-6.1.2/11/3” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2011.12.08.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP-3.4.2.A-11/2” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.11.29.

Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.29.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének  infrastrukturális erősítése TIOP-1.2.2-11/1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nfu.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.28.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 ” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.23.
Megjelent a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati felhívása „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése CSP-KÖZG-11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.ncsszi-pr.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.18.

Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.valltanacsadas.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.16.
Megjelent a Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság; Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség pályázati felhívása „Európa a polgárokért program / Testvérvárosi találkozók” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.tka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.16.
Megjelent a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati felhívása „A Globális alap a méltányos munka és a háromoldalú párbeszéd előmozdításáért” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.decentwork.no honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.16.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Nevelési intézmények fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A-11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.10.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” TIOP – 1.2.3/11/1” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.08.

Megjelent a Palánta Sorsfordító Alapítvány pályázati felhívása „Karácsonyi könyvadományok” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.palantamisszio.hu honlapról.

save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.07.

Megjelent a Tempus Közalapítvány pályázati felhívása „Comenius tanárasszisztens fogadása” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.tka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

save.gif Letölthető dokumentum


2011.11.07.

Megjelent a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázati felhívása „"A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok támogatására (Iskola-háló)" ISK-HALO-11 címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.wekerle.gov.hu honlap, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.27.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) GOP-2011-3.2.1/KHG” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.27.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) GOP-2011-2.1.1/KHG” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.26.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása –TÁMOP-1.4.1-11/1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapokról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.26.
Megjelent a Országos Takarékszövetkezeti Szövetség és a Foglalkoztatási Hivatal – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat pályázati felhívása „Fiatalok és ifjúsági közösségek pénzügyi ismereteit és pénzügyi kultúráját fejlesztő képzések támogatása     OTSZ-MOISZ-11-ÉA-” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.mobilitas.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.24.

Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „2000 LE alatti települések szennyvízkezelése ÉAOP-5.1.2/B-11.” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nfu.hu honlapokról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.

 save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.20.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása ÉAOP-1.1.1/A és B -11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.19.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Közösségi közlekedés fejlesztése ÉAOP-3.1.4/A-11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.14.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása „Múzeumi Szakmai Kollégium pályázata” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.nka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.14.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása, „Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése alprogram ÚSZT-ZBR-NAP-2011” címmel, melyre természetes személyek és társasházak pályázhatnak. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.emi.hu/napkollektor, http://zbr.kormany.hu honlapokról.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.06.
Megjelent a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása „”A közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi támogatása” KÜM-2011-5” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.kormany.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.05.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése TIOP-1.2.2-11/1” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.03.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1 ” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.10.03.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „„Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában  TÁMOP-3.2.3/A-11/1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


 

2011.09.28.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése          TIOP 3.4.2-11/1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nfu.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.09.23.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Az önkéntesség elterjesztése TÁMOP-5.5.2-11/2” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.09.16.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
ÉAOP-4.1.3/A,B-11
” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nfu.hu honlapokról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.09.09.
Megjelent a Belügyminiszter és a Vidékfejlesztési Miniszter pályázati felhívása „Magyarországi Falumegújítási Díj 2011.” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.kormany.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.09.05.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban TIOP - 1.1.1 - 11/1” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.09.05.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „ÉAOP-2.1.1/A.I-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.08.30.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a romániai Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium pályázati felhívása „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ötödik pályázati felhívása  HURO/1101” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.huro-cbc.eu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.08.29.
Megjelent a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázati felhívása „Pályázat a megyei és települési fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatásra” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthetőwww.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium, www.nrszh.hu, www.szocialisportal.hu honlapokról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


 

2011.08.23.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése KEOP-3.3.0/09-11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.kofi.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.08.17.
Megjelent a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati felhívása „Gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (előfinanszírozott) / IFJ-GY-11-A” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ncsszi.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2011.08.17.
Megjelent a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati felhívása „Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ncsszi.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

 2011.08.17.
Megjelent a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati felhívása „Kábítószer prevenciós programok támogatása” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ncsszi.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.07.18.
Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
” címmel, mely belvízvédelmi, vízkár-elhárítási feladatokhoz is nyújthat támogatást. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció megtalálható www.mvh.gov.hu honlapon, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2011.07.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása 2011-ÚSZT-TU-1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.17.15.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása „Könyvtári Szakmai Kollégium pályázata” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2011.17.13.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírandó „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása ÉAOP-1.1.1/A és B -11” c. pályázati felhívás jelenleg társadalmasítás alatt áll, a beérkezett vélemények alapján még módosulhat, azonban a potenciális pályázók számára a pályázat előkészítéséhez segítséget nyújthat. A pályázati tervezet rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, s amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.17.13.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése ÉAOP-5.1.2/C-11.” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nfu.hu, http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapokról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján. a
save.gif Letölthető dokumentum

2011.17.13.
Megjelent a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati felhívása „Fiatalok Magyarországért - Ifjúsági találkozók támogatása a fiatalok aktív társadalmi részvételének elősegítése támogatására” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ncsszi.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.07.12.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása „Közművelődési Kollégium pályázata” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.nka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.07.06.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése ÉAOP-5.1.3-11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nfu.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


 

2011.06.24.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése (KONV) / TÁMOP-3.1.7-11/2” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.nfu.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2011.06.23.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése, támogatása  ÉAOP-3.1.2/A-11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.06.23.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás / TÁMOP-3.2.2-11/2” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.06.16.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére / AIK-2011” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.06.14.
Megjelent a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívása „Az egészségjavítást célzó szabadidős sporttevékenységek támogatása / SPO-EJ-2011” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.sportolonemzet.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.06.14.
Megjelent az Ökotárs Alapítvány pályázati felhívása „Zöldövezet 2011” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://zoldovezet.okotars.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.06.08.
Megjelent a MOL Új Európa Alapítvány pályázati felhívása „MOL Gyermekgyógyító program 2011” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujeuropaalapitvany.hu, http://www.mol.hu honlapokról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.06.07.
Megjelent a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívása „A helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi szakmai támogatása” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció megtalálható a Magyar Közlöny 58. számában, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2011.06.06.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.05.31.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének Támogatása GOP-2011-3.4.1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum2011.05.31.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Környezeti célú fejlesztések GOP-2011-2.1.4” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.05.31.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2011-2.2.1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.05.31.
Megjelent a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének pályázati felhívása „Informatika eszközök szétosztása” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.voroskeresztbp.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.05.31.
Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció megtalálható a Magyar Közlöny 55. számában,  illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

 


2011.05.26.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Telephelyfejlesztés ÉAOP-1.1.1/D-11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

Társulásunk által készített telephely-fejlesztési pályázat referenciaigazolását csatoljuk.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.05.25.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása „Kortárs képzőművészeti múzeumpedagógiai programok pályázati felhívása” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.nka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum
2011.05.24.
Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása „Pályázat az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a felhívás http://www.kormany.hu./hu/videkfejlesztesi-miniszterium honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.05.20.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések ÉAOP-5.1.2/D2-11.” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.nfu.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.05.19.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára / TÁMOP - 5.6.1.A-11/4” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum
2011.05.18.
Megjelent a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati felhívása „Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre BGA-11-HA-01” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.apalap.hu oldalról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum
2011.05.17.
Megjelent a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívása „Pályázati felhívás Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-11)” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.wekerle.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum
2011.05.16.
Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása „Pályázati felhívás parlagfűvel fertőzött belterületek felderítésére és mentesítésére „Parlagfűmentes település” címmel, az Önkéntesség Európai Éve program keretében.” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció megtalálható a www.kormany.hu oldalon, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.05.09.
Megjelent a SIÓ-ECKES Kft. pályázati felhívása „Köszönjük, SIÓ! - Iskolatáska Program” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.koszonjuksio.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.05.05.
Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció megtalálható a Magyar Közlöny 45. számában, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.05.05.
Megjelent a Belügyminisztérium pályázati felhívása „Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatás” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció megtalálható a Magyar Közlöny 42. számában, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum
2011.05.02.
Megjelent az Önkéntes Központ Alapítvány pályázati felhívása „Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatása” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.onkentes.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.04.26.
Megjelent az RG-Net Kft. pályázati felhívása „Települések komplex információ-technológiai és biztonságtechnikai fejlesztésének támogatása / RGN-TIB-11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.rgnet.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.04.18.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása „Népművészeti Kollégium pályázata” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.nka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.04.18.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása „Múzeumi Kollégium pályázat” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.kultura.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum
2011.04.18.
Megjelent a Tinta Könyvkiadó pályázati felhívása „Pályázat a kimagasló eredményt elért tanulók év végi könyvjutalmazására” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.tintakiado.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.03.11.
Megjelent a Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság pályázati felhívása „Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.tpf.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.03.11.
Megjelent az Európai Bizottság pályázati felhívása „Testvérvárosi találkozók” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum
2011.03.11.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása „Könyvtári Kollégium pályázata” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.nka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.03.03.
Megjelent a Balassi Bálint Intézet pályázati felhívása „Liszt Ferenc emlékév - 2011” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.bbi.hu, http://www.emlekev.hu, http://wwww.liszt-2011.hu honlapokról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.28.

MPA_2011_kkv.doc

save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.21.
Megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása „A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására  /MPA-2011-KKV/ ” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.ngm.gov.hu, www.afsz.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.21.
Megjelent a Zöld Iránytű Alapítvány pályázati felhívása „Tanösvények építése, felújítása és fenntartása” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.zoldiranytu.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum
2011.02.21.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása / KEOP-2011-4.7.0” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum
2011.02.21.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés / KEOP-2011-4.4.0” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum

2011.02.21.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása /ÉAOP-1.1.2./A-11/” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.20.

save.gif GOP_1.3.1_C.doc

save.gif GOP_2011_2.1.1_B.doc

save.gif KEOP_2.3.0_B_11.doc

save.gif KEOP_2011_4.9.0.doc


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal / KEOP-2011-4.2.0-A” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára / TÁMOP-2.1.3.A-11/1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése /ÉAOP-3.1.3/A-11/” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára  /TÁMOP-2.1.3.B-11/1/” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése / ÉAOP-2.1.1/H-11/” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése / GOP-2011-2.1.1/A” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és középvállalkozások részére / GOP-2011-1.3.1/C” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára / GOP-2011-2.1.1/B” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva / KEOP-2011-4.9.0” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése / KEOP-2.3.0/B/11” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Mikrovállalkozások fejlesztése / GOP-2011-2.1.1/M” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.18.
Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal / KEOP-2011-4.2.0/B” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.15.
Megjelent a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati felhívása „Családsegítés Szolgáltatás / TÁMOP 5.4.1” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a www.szmi.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.11.
Megjelent a Nyitott Társadalom Alapítvány (OSF Bratislava) és az Nyílt Társadalom Alapítvány (OSI) magyar Szükségalapja pályázati felhívása, „Nyújtsunk kezet” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.osiszuksegalap.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.08

save.gif NCA_CIV_képzés.doc

save.gif NCA_kiadvány_sajtótermék.doc

save.gif VÁTI_svájciAlap_testvértelepülési.doc


2011.02.08.
Megjelent a Magyar Élelmiszerbank Egyesület pályázati felhívása „Élelmiszerlavina pályázati felhívás” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.elelmiszerbank.hu/elelmiszerlavina honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján. 
save.gif Letölthető dokumentum


2011.02.08.
Megjelent a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság pályázati felhívása „Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.vati.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.01.03

Megjelent a KLK Tender Kft. pályázati felhívása „Közösségi rendezvények, programok támogatása/KLKTENDER-KRP-10” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.klktender.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum


2011.01.03

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása „Közművelődési Kollégium pályázata” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.nka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum


 

Megjelent a Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság pályázati felhívása „Egész életen át tartó tanulás program / Comenius Iskolai együttműködések” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.tka.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum


Megjelent a Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság pályázati felhívása, „Egész életen át tartó tanulás program / Comenius tanárasszisztens fogadása” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a  http://www.tka.hu címen illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum


Megjelent a Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság pályázati felhívása, „Egész életen át tartó tanulás program / Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a  http://www.tka.hu címen illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum


Megjelent a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat; Pontus Iuventa Ifjúsági Alapítvány pályázati felhívása, „Együtt = Nincs határ!” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a http://www.mobilitas.hu honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum


Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság pályázati felhívása, „Pályázat Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében / HURO/1001” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a  www.huro-cbc.eu címen illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.

save.gif Letölthető dokumentum


Megjelent a Magyar Élelmiszerbank Egyesület pályázati felhívása, „Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011 pályázati felhívás” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a  http://www.elelmiszerbank.hu/palyazat2011 honlapról, illetve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére.
save.gif Letölthető dokumentum


 

"Szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra-fejlesztése" CIVILCOM - 2010/I. 2010.12.08.

Jelen pályázat célja a civil társadalom fejlesztése, a nonprofit szervezetek, egyéb intézmények mindennapi munkájának hatékonyabbá tétele a szükséges irodai, számítástechnikai infrastruktúra biztosításával.
save.gif Letölthető dokumentum


 

Nemzeti Kulturális Alap 2010.11.30.

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása, „Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázata” címmel. A pályázat rövid ismertetőjét a mellékelt táblázat tartalmazza, a teljes dokumentáció letölthető a  http://www.nka.hu címenilletve amennyiben igényli további információval szívesen állunk rendelkezésére. A pályázatok elkészítéséhez felajánljuk szakmai segítségnyújtásunkat, igény esetén a pályázat elkészítését megbízás alapján.
save.gif Letölthető dokumentum
save.gif Letölthető dokumentum


 

A hátrányos helyzetű településeken és kistérségekben, a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító kezdeményezések támogatása / NTP-OKA-XIX - 2010.11.16.

A "Hátrányos vagy Leghátrányosabb helyzetű" besorolásban szereplő településeken, kistérségekben működő:
1. Tehetségpont, más, nem tehetségpont partnerekkel, vagy Tehetségpontok társulásai, Tehetségsegítő Tanácsok.
2. Önkormányzatok, önkormányzati társulások, szakmai partnerekkel együtt
3. Közoktatási és közművelődési intézmények
4. Civil szervezetek vagy társulásaik.

Letölthető dokumentum


Koncepció a hátrányos helyzetű állampolgárok bevonására az eMagyarország Programba - 2010.11.11.

Az eMagyarország Centrum versenyt hirdet azon együttműködési megállapodással rendelkező eMagyarország Pontok részére, akik úgy vélik, hogy a hátrányos helyzetű embertársaink bevonása az eMagyarország Programba kiemelt figyelmet érdemel.

Letölthető dokumentum


eMagyarország - eKamion - 2010.11.11.
Nagy népszerűségnek örvendett az elmúlt években útjára indított eMagyarország Kamion. 2005 nyarán indította el rendezvénysorozatát az Informatikai és Hírközlési Minisztérium eMagyarország Roadshow néven az eMagyarország Program keretében.

Letölthető dokumentum


CIB Alapítvány - 2010.10.08.
A CIB Alapítvány létrejötte óta folyamatosan nagy figyelemmel fordul a gyermekegészségügy területéhez. Egyedi ügyek mellett stratégiai partnerségeket hozott létre, hogy a maga nemében egyedülálló kezdeményezéseket támogasson.

Letölthető dokumentum


RELEM elemgyűjtő verseny - 2010.10.08.
A versenyben gyűjthető:
1. Elemek és hordozható akkumulátorok, (pl. ceruzaelem, ceruzaakkumulátor, lapos zsebtelep mobiltelefon-akkumulátor, stb.)
2. elavult elektronikai kisberendezések (pl. hajszárító, vasaló, kávéfőző, mobiltelefon, stb.), melyek mérete NEM haladja meg a 25x25x25 cm-t.
- Képcsöves berendezéseket nem áll módunkban átvenni!

Letölthető dokumentum


 

NKA pályázati lehetőségek - 2010.09.07.           
NKA Múzeumi kiadvány

Letölthető dokumentum

NKA Népművészeti kollégium

Letölthető dokumentum


 

NKA Múzeumi Szakmai Kollégium pályázata - 2010.08.10.           
- Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.

Letölthető dokumentum


 

KPMG - felelős társadalomért - 2010.08.10.           
Hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával foglalkozó közhasznú és kiemelten közhasznú civil szervezetek; előnyt élveznek a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával, nevelésével, fejlesztésével foglalkozó szervezetek.

Letölthető dokumentum


 

OFA kisvállalkozások - 2010.06.07.           
OFA kisvállalkozásoknak
A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése / VF/2010

Letölthető dokumentum


 

Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok - Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens / TÁMOP-5.2.5.B-10/2 - 2010.04.08.           

Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok - Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens / TÁMOP-5.2.5.B-10/2

Az ifjúsági korosztályok (12-29 éves gyerekek, serdülők, fiatalok) társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése. A korosztály tagjaiban rejlő társadalmi erőforrások kibontásának elősegítése, életpálya-tervezésük és -vezetésük tudatosságának fejlesztése, a negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezőképességük fejlesztése, a társadalmi és kulturális különbségekből fakadó deficitek csökkentése az egyéni és/vagy közösségi kompetenciáik fejlesztésével, minőségi információk és alternatív programok biztosításával, továbbá az e tevékenységeket hosszútávon megvalósítani képes szolgáltatások, intézmények fejlesztésével.

Letölthető dokumentum


 

Kerékpárút-hálózat fejlesztése / KÖZOP-2008-3.2 - 2010.04.08.           

Kerékpárút-hálózat fejlesztése / KÖZOP-2008-3.2

A konstrukció alapvető célja a hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági célkitűzéseknek megfelelő kerékpáros létesítmények létrehozásának, társfinanszírozása. A fejlesztések hozzájárulnak a prioritás célkitűzéseihez, a "Térségi elérhetőség javításához" a regionális közúti hálózat-elemeivel párhuzamos kerékpárutak kiépítésével.

Letölthető dokumentum


 

Vissza nem térítendő támogatás informatikai eszközök beszerzésére és informatikai fejlesztésekre - 2010.04.08.           

Vissza nem térítendő támogatás informatikai eszközök beszerzésére és informatikai fejlesztésekre

Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtása, amely informatikai eszközök vásárlására és informatikai fejlesztésekre használható.

Letölthető dokumentum


 

Nevelési intézmények fejlesztése / ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 - 2010.04.08.           

Nevelési intézmények fejlesztése / ÉAOP-2010-4.1.1/A/2

Kiemelt cél az óvodai férőhelyek bővítése új feladatellátási helyek létesítésével, illetve a már működő óvodák férőhelyeinek bővítésével, ezért kizárólag kapacitásbővítést eredményező fejlesztések támogathatóak. Kapacitásbővítés nélküli óvodai intézményegység fejlesztésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a pályázó teljesíti a jelen Pályázati Útmutató C7. pontjában rögzített feltételeket.

Letölthető dokumentum


 

Hátrányos helyzetű kisiskolák könyvtárának támogatása - 2010.03.01.           

Hátrányos helyzetű kisiskolák könyvtárának támogatása

A magyar nyelv és irodalom tanításával összefüggő könyvtárfejlesztés.

Letölthető dokumentum


 

TÁMOP-3.1.3-10/2 - 2010.03.01.           

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban

TÁMOP-3.1.3-10/2

A pályázat célja a konkrét intézkedések szempontjából kettős. Egyrészt tárgyi eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az érintettek képzése is cél.

Letölthető dokumentum


 

Zöld Beruházási Rendszer - 2010.03.01.           

Zöld Beruházási Rendszer

Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram

Jelen támogatás elsődleges célja a klímavédelem. A magyarországi háztartásokban a nagyháztartási gépek 43,2%-a 8 évnél idősebb. Amennyiben Magyarországon az összes, kevésbé korszerű készüléket lecserélnék a vásárlók a legkorszerűbb, energiatakarékos készülékekre, akkor elméletileg összesen 1 847 637 tonna CO2 kibocsátás csökkentést lehetne elérni.

Letölthető dokumentum


 

Múzeum - szakmai támogatás - 2010.03.01.           

Helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatása.

Letölthető dokumentum


 

Antivírus - 2010.03.01.           

Kedvezményes Antivírus szoftver beszerzése nonprofit szervezetek számára

minden olyan nonprofit szervezet mely:
- szerepel a társadalmi szervezetek és alapítványok névjegyzékében
- vagy a Nonprofit Önarckép Adatbázisban,
- és minimálisan 5 db számítógéppel rendelkezik

Letölthető dokumentum


 

KEOP - 2010.03.01.           

Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

KEOP-2010-4.7.0

Jelen kiírás célja a közepes és nagy teljesítményű geotermikus energiahasznosítást célzó projektek megvalósításának elősegítése, elsősorban a döntés előkészítési, engedélyeztetési folyamatok, és a kutatófúrások támogatásával.

Letölthető dokumentum